SolidWorks Composer

SolidWorks Composer

฿10

  1. Win More Business
  2. สร้าง Smart Animation ลำดับขั้นตอนการทำงานของสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร
  3. นำ Product ของท่านออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
  4. ไม่ใช่วิศกร ก็สามารถใช้งานได้

CPU: Intel or AMD

RAM: 4 GB

Hard Disk: 5 GB

ถาม ต้องมี SolidWorks หรือไม่

ตอบ ไม่ต้อง

ถาม ไฟล์งานใหญ่หรือไม่

ตอบ ไม่ใหญ่ เพราะจะแปลงไฟล์ 3D CAD เป็น .exe ซึ่งจะมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมมาก

ถาม รองรับโปรแรกม หรือ ไฟล์นามสกุล อะไรบ้าง

ตอบ SolidWorks, ProEngineer, Inventor, STEP, IGES และ 3dxml

ถาม ถ้า Parts ในส่วนของ Design มีการเปลี่ยนแปลง งานที่ทำใน Composer จะเปลี่ยนแปลง Up to Date หรือไม่

ตอบ ได้ครับ โดยจะมี Feature กด click เปลี่ยน parts เพื่อ update ตาม Design ที่เปลี่ยนแปลง

ถาม เราสามารถ Download รูปเครื่องมือเพิ่มเติม มาใช้งานได้หรือไม่

ตอบ ได้

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SolidWorks Composer”

Need Help? Contact Us

Category: .